Today is:
Home    News    Research    People    Publications    Gallery    Contact

Group members:
1. Leader

    Wei-Hua Huang
2. Teacher
    Min Xie
3. Post-doctor
    Yan-Ling Liu
4. Graduates
4.1 Zi-He Jin
4.2 Xue-Bo Hu
4.3 Yun Tang
4.4 Shi-Bo Cheng
4.5 Miao-Miao Chen
4.6 Hong Jiang
4.7 Xiao-Ke Yang
4.8 Yu-Ting Jiao
4.9 Yu Qin
4.10 Zhen Chen
4.11 Rong Liu
4.12 Hai-Wei Zhang
4.13 Quan-Lan Liao
4.14 Jing Yan
4.15 Wen-Ting Fan
4.16 Ming-Yong Wen
4.17 Zi-Han Sun
4.18 Wen-Tao Wu
4.19 Li-Ping Yan
4.20 Yu-Ting Qi
4.21 Yi-Ke Wang
4.22 Chun-Ying Wang
4.23 Fu-Li Zhang

5.
Alumni students

 

Leader

  

  Wei-Hua Huang (黄卫华)
  Curious about almost everything but expert in nothing, he is an optimistic guy who likes to explore unknown and willing to face the challenges, and he likes sports, traveling and singing.
  
   Personal Information:

   Professor of Chemistry College of Chemistry and Molecular Sciences,
   Wuhan University, Wuhan, 430072
   People’s Republic of China
   E-mail: whhuang@whu.edu.cn
   Phone: +86-027-68752149
   Fax: +86-027-68754067   
   
More...

Teacher  Top↑

  Min Xie(谢敏)
  Email: mxie@whu.edu.cn
  Experiences:
  B.S., 2003, Hebei Normal University, Shijiazhuang, China
  Ph.D., 2008, Wuhan University, Wuhan, China
  Lecturer, 2008-2009, Wuhan University, Wuhan, China
  Post-Doctoral Research Fellow, 2009-2012, iCeMS, Kyoto University, Kyoto, Japan
  Lecturer, 2012-2014, Wuhan University, Wuhan, China
  Associate professor, 2014-current, Wuhan University, Wuhan, China


  Research Interests:
  She is exploring sensitive nanomaterials-based analytical method for circulating tumor cells (CTCs) enumeration and interested in functional readout of CTCs.

Post-doctor  Top↑

  
 
  Yan-Ling Liu
(刘艳玲)
  Email:
yanlingliu@whu.edu.cn
  Experiences:
  Post-Doctoral Research Fellow, 2017-current, Wuhan University, Wuhan, China
  Ph.D., 2016, Wuhan University, Wuhan, China
  B.S. 2011, Zhengzhou University, Zhengzhou, China
 

  Research Interests:
  She is focusing on construction of stretchable electrochemical sensors based on emerging nanomaterials for biomedical research.

  Hobbies: Badminton, Traveling

Graduates  Top↑


Zi-He Jin (金紫荷): PhD student (5th year)
Email: jzhclwy@126.com
Research Interest: Microfluidic devices for blood vessel simulation; Mimicking the 3D cell culture microenvironment with microvascular networks 
Hobbies: Table tennis, Badminton


Xu-Bo Hu (胡雪波): PhD student(4th year)
Email: huxb_lan@whu.edu.cn
Research Interest:
Hobbies: Table tennis


Yun Tang(汤匀): PhD student(4th year)
Email: tyun1990@163.com
Research Interest:
Hobbies: Badminton, Running, Travelling, Calligraphy


Shi-Bo Cheng (程世博): PhD student(3d year)
Email: chengshibo@whu.edu.cn
Research Interest: Capture and release of circulating tumor cells,
microfluidic chip
Hobbies: Badminton, Reading, Running


Miao-Miao Chen(陈苗苗): PhD student(3rd year)
Email: 113110458@qq.com
Research Interest: Construction of flexible chemical sensors for fast and wearable detection of metabolites
Hobbies: Badminton


Hong Jiang (姜宏): PhD student (3rd year)
Email: jianghong@whu.edu.cn
Research Interest:
Hobbies: Reading, Travelling


Xiao-Ke Yang(杨小柯): PhD student (2nd year)
Email: y458039370@163.com
Research Interest:
Hobbies: Running, Reading


Yu-Ting Jiao (焦玉婷): PhD student (1st year)
Email: yutingjiao2011@163.com
Research Interest:
Hobbies: Music, Travelling, Mountaineering


Yu Qin (秦羽): PhD student(1st year)
Email: 616392402@qq.com
Research Interest:
Hobbies: Badminton, Reading


Zhen Chen(陈榛): Master student (4th year)
Email: 1647506375@qq.com
Research Interest:
Hobbies: Running


Rong Liu(刘蓉): Master student (4th year)
Email: 2015202030062@whu.edu.cn
Research Interest:
Hobbies: Travelling


Hai-Wei Zhang(张海薇): Master student(3rd year)
Email:
996968975@qq.com
Research Interest:
Hobbies:
Swimming


Quan-Lan Liao(廖全兰): Master student(3rd year)
Email: 1067691667@qq.com
Research Interest:
Hobbies: Badminton, Travelling


Jing Yan(严景): Master student(2nd year)
Email: 1521122852@qq.com
Research Interest:
Hobbies: Reading


Wen-Ting Fan(范文婷): Master student(2nd year)
Email: 1181472458@qq.com
Research Interest:
Hobbies: Reading


Ming-Yong Wen(温铭永): Master student(2nd year)
Email: wenmingyong@outlook.com
Research Interest:
Hobbies: Reading, Music


Zi-Han Sun(孙梓涵): Master student(2nd year)
Email: hanhanaichirou@163.com
Research Interest:
Hobbies: Games, tabletennis


Wen-Tao Wu(吴文涛): Master student(2nd year)
Email: wtwu1996@whu.edu.cn
Research Interest:
Hobbies: Music


Li-Ping Yan(严丽萍): Master student(1st year)
Email: lipyan@whu.edu.cn
Research Interest:
Hobbies: Singing, Dancing, Harmonicon


Yu-Ting Qi(齐昱婷): Master student(1st year)
Email: qiyuting1996@126.com
Research Interest:
Hobbies: Guzheng, Reading


Yi-Ke Wang(王宜珂): Master student(1st year)
Email: wangyike@whu.edu.cn
Research Interest:
Hobbies: Travelling, Music


Chun-Ying Yao(姚春莹): Master student(1st year)
Email: 2018202030048@whu.edu.cn
Research Interest:
Hobbies: Travelling


Fu-Li Zhang(张芙莉): Master student(1st year)
Email: 694232997@qq.com
Research Interest:
Hobbies: Movie

 
Alumni  Top↑
Feng Ai(艾枫) Qin-Shu Kang(康勤书) Shu-Hui Zhang(张淑慧) Jun-Qing Xu (徐俊卿)
Lin-Mei Li (李林梅) Zhen-Yu Zhu (朱振宇) Jun-Tao Liu(刘俊桃) Xue-Ying Wang(王雪莹)
Yu-Tao Li (李玉桃) Rong-Rong Xiao(肖荣荣) Jia-Quan Xu (徐加泉) Song-Wei Lv(吕松伟)
Yun-Li(李沄) Hong-Rui Zhang(张鸿睿) Li-Jin Su(苏利进) Ying Huang(黄莹)
Guo-Ping Sun(孙国平) Wei Zou(邹微) Na-Na Hu (胡娜娜)

Xiao-Fan Shen (申小凡)

Zhi Cheng (程治) Shi-Jing Chen(陈时靖) Ying Zhong(钟莹) Yang Wang(王阳)
Xue-Fei Pei (裴雪菲) Ling-Ling Lu(陆宁宁) Chong Xiao (肖冲) Lin Zhang(张林)
Xue-Wei Yan(闫雪薇) Huan-Huan Duo(度欢欢) Xin-Wei Zhang(张欣伟) Quan-Fa Qiu(邱权发)
Ya-Wen Wang(王雅文) Xiao-Cui Wang (汪晓翠)
Huang's Lab
College of Chemistry and Molecular Sciences
Wuhan University